Logopedo veiklą reglamentuojantys dokumentai

1. Specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimas

ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

NEGALIŲ, SUTRIKIMŲ, MOKYMOSI SUNKUMŲ APIBŪDINIMAS

DĖL ASMENS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO TVARKOS

SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOSE (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) TVARKOS APRAŠAS

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedas 7 priedas 8 priedas

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

MOKINIŲ (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS), TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PRISKYRIMO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ GRUPEI KRITERIJAI IR ĮVERČIAI

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPĖS (Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V- 395)

MOKINIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ LYGIAI (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-394 )

DĖL VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO PRINCIPŲ, APRAŠYMO IR TEIKIMO REIKALAVIMŲ

2. Logopedo pareigybės aprašas, pareiginės instrukcijos 

DĖL LOGOPEDŲ, DIRBANČIŲ MOKYKLOSE, BENDRŲJŲ PAREIGINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS LOGOPEDO PAVYZDINIO PAREIGYBĖS APRAŠYMOTARNYBOS LOGOPEDO PAVYZDINIO PAREIGYBĖS APRAŠYMO

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 136:2005 „LOGOPEDAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO

3. Logopedo atestacijos nuostatai

DĖL MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS NUOSTATŲ

1 priedas  2 priedas  3 priedas   4 priedas  5 priedas  6 priedas  8 priedas  9 priedas  

4. Logopedo darbo apmokėjimo tvarka

DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

5. Kiti dokumentai

DĖL NUMERIO SVEIKATOS SPECIALISTO SPAUDUI SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com