2016 m. gegužės 27-28 d. Atėnuose (Graikijoje) vyko  CPLOL narių susitikimas ir generalinė asamblėja

Generalinės asamblėjos metu buvo patvirtinti 2013- 2015m. vykusių susirinkimų protokolai, pristatyta CPLOL vadovaujančio komiteto, logopedų rengimo, profesinės praktikos komisijų bei finansinė ataskaitos. Delegatų balsų dauguma patvirtinti CPLOL 2016 -2019 m. tikslai ir uždaviniai, CPLOL atstovavimas Europos parlamente, naujų šalių įtraukimas į CPLOL veiklą, specialistų mobilumo, minimalius standartus atitinkantis logopedų pasirengimas ir kiti klausimai. Numatyta steigti papildomą mokslinį komitetą, kuris skatintų mokslinę asociacijos veiklą ir bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. Keturi vadovaujančio komiteto atstovai (iždininkė, profesinės praktikos, logopedų rengimo komisijų vadovės ir atsakinga už CPLOL pripažinimą Europos parlamente delegatė), pasibaigus trijų metų kadencijai pakeisti kitais nariais.

Viena iš aktualių temų, kilusi analizuojant situaciją įvairiose Europos šalyse yra logopedinės pagalbos teikimas pabėgėliams ir imigrantams iš kitų šalių. Kiekvienoje Europos šalyje, atsižvelgiant į šalies ekonominę ir politinę situaciją bei imigrantų skaičių pagalba teikiama skirtingai, tiek savanoriškos veiklos pagrindais, tiek valstybiniu lygmeniu. Parengtas dokumentas, kuriame išdėstoma CPLOL pozicija migrantų situacijos Europoje klausimu.

Profesinės praktikos komisijoje, kurioje LLA atstovauja doc. dr. Vilma Makauskienė, šiuo metu veikia šios darbo grupės: 1) daugiakalbystė, 2) ekonominė situacija ir ekonominio veiksmingumo logopedų darbe gerinimas, 3) Europos logopedų diena, 4) bendradarbiavimo praktika (komandinis, tarpdisciplininis darbas), 5) tele-pagalba ir naujai suburta 6) logopedo profesijos grupė. Šios grupės tikslas parengti naują logopedo profesijos aprašą, palyginti CPLOL dokumentą su Amerikos kalbėjimo ir klausos asociacijos (ASHA), Kanados, Australijos ir Didžiosios Britanijos logopedo profesijos aprašais.

Paskelbta nauja Europos logopedų dienos tema – disfagija (rijimo sutrikimai), tad atsižvelgiant į CPLOL veiklos kryptis, siekiant šviesti visuomenę ir suteikti žinių logopedams praktikams, šią temą planuojama analizuoti 4-ajame Baltijos šalių logopedų kongrese, kuris vyks 2017m. pavasarį Rygoje.

Logopedų rengimo komisijoje, kurioje LLA atstovauja dr. Daiva Kairienė, buvo dirbama statistikos, terminologijos ir NetQues rezultatų sklaidos grupėse. Visos grupės yra paskutiniuosiuose projektų vykdymo etapuose. Kitame susitikime bus planuojamos naujos projektinės veiklos.

 

  

2015m. spalio 17-18d. Prahoje (Čekija) vyko CPLOL narių susitikimas.

Dr. Daiva Kairienė, atstovavo LLA Europos logopedų asociacijoje. Susitikime itin didelis dėmesys skirtas šiuo metu Europoje itin aktualiam pabėgėlių klausimui svarstyti. CPLOL prezidentė Michelle Kaufmann-Meyer inicijavo diskusijas Profesinės praktikos ir Logopedų rengimo komisijose, kuriose diskutuota apie CPLOL poziciją šiuo klausimu.  

Logopedų rengimo komisijoje darbas, kaip įprasta, vyko grupėse. Komisijoje vykdomi šie projektai: 1) terminologijos grupėje rengiamos rekomendacijos dėl logopedų darbo veiklos apibrėžties ir analizuojamos sąvokos, kurios yra vartojamos kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įvardyti, skirtingose Europos šalyse; 2) interprofesinio rengimo grupėje siekiama identifikuoti interprofesinio mokymo(si) formas, elementus, analizuojant logopedų rengimo programas ES šalyse; 3) statistikos grupėje pristatyti 2013m. apklausos duomenys apie įvairias logopedų rengimo programas Europoje; 4) siekiant atskleisti kiek NetQues parengtų minimalių logopedų rengimo standartų laikomasi logopedų rengimo programose, planuojama vykdyti logopedijos studentų ir dėstytojų apklausą; 5) pradėtas vykdyti naujas projektas apie logopedo darbo kokybės matavimą, siekiant pateikti rekomendacijas dėl logopedinės terapijos trukmės, taikomų sutrikimų įveikimo požiūrų skirtingų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų atvejais. 

Profesinės praktikos grupėje šiuo metu vykdomi projektai: 1) analizuojamas telepraktikos logopedijoje konceptas, remiantis teorinių šaltinių analize bei logopedų praktine patirtimi, siekiama apibrėžti telepraktiką logopedinės pagalbos kontekste; 2) bendradarbiavimu grįstos praktikos grupėje renkami gerosios, bendradarbiavimu grįstos praktikos pavyzdžiai; 4) daugiakalbystės projekte siekiama apibrėžti logopedo vaidmenį dirbant su daugiakalbiais vaikais; 5) Europos logopedų dienos grupė organizavo plakatų, parengtų Europos logopedų dienai paminėti, konkursą. Maltos pasiūlytas plakatas dispraksijos tematika, slapto balsavimo būdu išrinktas rekomenduojamu platinti įvairiose šalyse, siekiant šviesti visuomenę apie vaikų dispraksiją. 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com